0 - Item

Privātuma politika

Matkaja OÜ

PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS KLIENTIEM UN CITĀM SAISTĪTĀM PERSONĀM

Mēs pieņemam, ka pirms personu datu iesniegšanas, jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi. Šajā tekstā ir aprakstīts, kā un kāpēc tiek apstrādāta klientu informācija, kur nonāk Jūsu dati un kas var nonākt mūsu rīcībā, mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, veicot personas datu apstrādi. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Matkaja OÜ apstrādā Jūsu personas datus, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personu datu drošību. Mēs izmantojam dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Mēs nodrošinām pienācīgu šīs informācijas apstrādi un uzglabāšanu.

Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Informācija par pārzini

Matkaja OÜ

Reģistrācijas numurs: 11146238

Juridiskā adrese: Harjumaa, Saku vald, Kiisa alevik, Suvila põik 22, 13517, Igaunija

Faktiskā adrese: Ehitajate tee 114,Tallinn, 13517, Igaunija

Tālr.: 29 405 691; e-pasts: info@mediblietas.lv

Mūsu rīcībā var nonākt šādi Jūsu dati:

Iegādājoties preces www.mediblietas.lv interneta vietnē, no klienta mums būtu nepieciešami šādi dati:

 • vārds, uzvārds;
 • e-pasta adrese;
 • tālruņa numurs;
 • piegādes adrese.

Saņemot maksājumus pārskaitījumā:

 • vārds, uzvārds;
 • e-pasta adrese;
 • tālruņa numurs;
 • piegādes adrese;
 • norēķinu rekvizīti.

 

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem nolūkiem, tajā skaitā:

 • Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

-līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas [1] 6. panta pirmās daļas b punkts);

-Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c punkts);

-Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f punkts), Jūs kā klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšana.

 • Normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt gan regulējošo normatīvo aktu prasības, gan arī grāmatvedības likuma prasības, arhīva likuma prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

-Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c punkts).

 • Pakalpojuma pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumu izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, uzmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošinot pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

-Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f punkts).

 • Mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros mēs varētu klientiem, kas apstiprinājuši savu piekrišanu, nosūtīt komerciālos paziņojumus.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

-datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas a punkts);

-līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b punkts);

-Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f punkts), saziņas nodrošināšanai.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt sniegto piekrišanu, un mēs turpmāk Jūsu personas datus šim nolūkam vairs neapstrādāsim.

Piekrišanu var atsaukt, rakstot uz info@mediblietas.lv. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

- Limitēts skaits mūsu darbinieki ar autorizācijas tiesībām vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
- Personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, datu bāzes tehniskais uzturētājs;
- Valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji.

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Šobrīd mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

- personas, kuras saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu;
- IT infrastruktūras, datu bāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs;
- ārpakalpojumu grāmatveži.

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

- personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei - mēs glabāsim, līdz līgums tiks izpildīts, un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);
- personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus;
datus, lai pierādītu savu saistību izpildi mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem - 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Uzņēmums ciena šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim, vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

- iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: Ehitajate tee 114,Tallinn, 13517, Igaunija.
- iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: info@mediblietas.lv, ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

- savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;
- ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu;
- no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;
- no Jums, ja Jūs pierakstāties mūsu pakalpojumiem tiešsaistē;
- veicot pirkumus timekļa vietnē www.mediblietas.lv;
- tīmekļa vietnē www.mediblietas.lv, izmantojot sīkdatnes (cookies).


[1] EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)